Polityka Prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.
 
I. Kto jest Administratorem Twoich danych ? czyli komu je powierzasz?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest FEU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Ceramiczna 1/102 20-150 Lublin, NIP: 7123408819
KRS: 0000865091
REGON: 387305923
 
II. W jakim celu zbieramy Twoje dane?

 1. Zakładanie konta i uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie

Podstawa prawna: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.

 • a) Usługi, dla których nie wymagane jest złożenia konta

Wykaz usług: W serwisie są usługi, dla których nie jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. wyszukiwanie ogłoszeń za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie i ich podgląd
Podstawa prawna: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane o Twojej aktywności w serwisie, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.

 • b) Usługi, dla których wymagane jest założenie konta

Wykaz usług: W serwisie aby korzystać z pełni usług i funkcjonalności należy posiadać aktywne konto użytkownika. Na koncie Użytkownika znajdują się wiadomości kierowane w związku z zamieszczonym przez Ciebie ogłoszeniem, faktury
Podstawa prawna: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane o Twojej aktywności w serwisie, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
Dane obligatoryjne są oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta Użytkownika.

 1. Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszczeń

Podstawa prawna: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane w Koncie Użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych usług jeżeli złożone skargi czy roszczenia dotyczą usług przez nas świadczonych, inne dane, które są niezbędne do wykazania istnienia roszczenia.
W przypadku załączenia dokumentacji do złożonej skargi lub roszczenia, niezbędne będzie pozyskanie danych z tych dokumentów.
 
III. Komu udostępniamy Twoje dane?

 1. Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu:

-zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu
-zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług
-zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

 1. Twoje dane mogą zostać udostępnione poniższym podmiotom:

Dostawcy usług: Twoje dane osobowe są udostępniane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług we własnym zakresie określają cele i zasady przetwarzania danych osobowych. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
Podmioty przetwarzające: Twoje dane są przetwarzane przez dostawców wyłącznie na nasze polecenie. Podmioty te świadczą dla nas usługi hostingu, marketingu online, obsługi poczty e mail, powiadomień web push czy inne związane z analizą ruchu w Serwisie, analizą skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych oraz monitorowania zachowań użytkowników, profilowania danych i targetowania. Podmioty te wspierają realizację usług związanych z funkcjonalnością Konta Użytkownika.
W każdym przypadku, jeśli sobie tego zażyczysz mamy obowiązek udostępnić kopie standardowych klauzul umownych.
Organy Państwowe, ścigania, nadzorcze i inne: Ponieważ mamy obowiązki prawne, Twoje dane mogą zostać ujawnione organom ścigania, nadzorczym, podmiotom wykonującym zadania publiczne, organom władzy publicznej oraz organom działającym na ich zlecenie tj. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Nowym nabywcom przedsiębiorstwa: w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży naszych aktywów lub całego przedsiębiorstwa, Twoje dane mogą zostać przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku nabywca będzie miał prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 
 
IV. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Wszystkie zgromadzone dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Twoje dane są chronione wewnętrznymi procedurami ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi systemami zabezpieczeń. Nasze systemy są nieustannie monitorowane aby zapobiec takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dostęp do danych przez osoby nieuprawnione.
Ponadto Twoje dane osobowe używane podczas rejestracji i logowania używają szyfrowanej transmisji danych (SSL). Pozwala to na ochronę danych identyfikacyjnych i minimalizuje ryzyko przechwycenia dostępu do Konta przez nieuprawnione podmioty lub osoby trzecie.
 
V. Czas przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie i tylko i wyłącznie w celach świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i do celów marketingowych.
Twoje dane po usunięciu konta w Serwisie mogą zostać przechowywane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu prawnie uzasadnionych interesów. Niezależnie od powyższego, Twoje dane przetwarzane w ramach zamieszczonych treści (ogłoszeń) są przechowywane przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia lub usunięcia ogłoszenia.
Dane osobowe, które są związane z plikami Cookies są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi ich życia lub czasu, w którym sam je usuniesz.
Załączniki przesyłane w wiadomościach za pośrednictwem Serwisu przechowywane są do 36 miesięcy. Niezależnie od powyższego, możesz w każdym momencie sam usunąć wszelkie wiadomości, otrzymane w związku z dodanym ogłoszeniem w naszym serwisie.
 
VI. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych
Zgodnie z nowymi przepisami każdy Użytkownik posiada prawa , które są związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
W każdym momencie masz prawo do skorzystania z poniższych praw:

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych – czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
 3. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych – jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji.
 4. Prawo do bycia zapomnianym – prawo to daje Tobie możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane.
 5. Prawo do cofnięcia zgody – w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez Lento.pl. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
 6. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych – w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych . Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi – Jeżeli tego sobie życzysz masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku, zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO

 
VII. Kontakt
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami poprzez:
– poprzez formularz kontaktowy na stronie
– przesłanie wiadomości droga mailową na adres: portal@oprace.pl
– wysłać list drogą pocztową na adres: FEU Spółka z o.o. Ceramiczna 1/102 20-150 Lublin
 
 
 
 
Ciasteczka, pamięć lokalna oraz pixel tags.
Używamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług.

Ciasteczka to małe tekstowe pliki, które zapisywane są na Twoim komputerze poprzez strony internetowe które odwiedzasz. Są szeroko stosowane by zapewnić lub usprawnić działanie stron internetowych. Używamy ich między innymi do badania wydajności naszych Usług, w celu umożliwienia użytkownikom logowania do konta lub zapisywania preferencji użytkownika.

Pixel tags to małe porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w powiadomieniu email. Jak wiele innych firm, możemy ich używać do potwierdzenia czy użytkownik wszedł w interakcję z określonymi treściami oraz by poprawić i zmierzyć wydajność naszych Usług.

Pamięć lokalna to standardowa technologia, pozwalająca stronie lub aplikacji na zapisanie danych lokalnie na komputerze użytkownika i tak jak inne technologie pozwala nam na poprawienie Usług oraz sprawienie by działały szybciej i bardziej niezawodnie.

Usługi zapewniane przez podmioty trzecie.
W celu wzbogacenia Usług i funkcjonalności , zaimplementowaliśmy społecznościowe przyciski, pluginy, widżety, oprogramowanie typu analytics oraz skryptu od podmiotów trzecich takich jak Facebook, Twitter, Google. Usługi z taką funkcjonalnością mogą używać ciasteczek tych podmiotów (tzw. third-party cookies), nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym powinieneś zawsze sprawdzić odpowiednią usługę podmiotu trzeciego by dowiedzieć się więcej na temat tego jak działają te ciasteczka.

Wyłączenie obsługi.
Możesz zawsze wyłączyć obsługę ciasteczek w Twojej przeglądarce, włącznie z obsługą ciasteczek podmiotów trzecich, a także wyczyścić lokalną pamięć. Jednakże uwzględnij to, iż pewne funkcje naszych Usług, takie jak autentykacja czy pamiętanie Twoich preferencji mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego oprace.pl

 1. Postanowienia ogólne
  a. Zakres usług
  b. Warunki świadczenia usług
  II. Definicje
  III. Zawieranie i rozwiązywanie umowy
  IV. Reklamacje
  V. Dane osobowe
  a. Dane osobowe Użytkownika
  VI. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika
  VIII. Ogólne warunki korzystania z serwisu
  IX. Ogłoszenia
  X. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
  XI. Zasady odpowiedzialności
  XII. Postanowienia końcowe
  Załącznik 1 Płatne Ogłoszenie
 2. Postanowienia ogólne
  a. Zakres usług
  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez firmę:FEU Spółka z o.o. Ceramiczna 1/102 20-150 Lublin NIP: 7123408819 KRS: 0000865091 REGON: 387305923 z kapitałem zakładowym 10.000 PLN  na rzecz Użytkowników (Pracodawców i  Pracowników) usług polegających na udostępnianiu Serwisu Użytkownikom w celu poszukiwania pracy, w tym:
  a) prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika, związane ze świadczeniem Usług,
            b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
  2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Każdy korzystający z serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
  5. Usługodawca nie jest stroną między Użytkownikami  Serwisu
 3. Warunki świadczenia usług
  1. Podstawowym wymaganiem technicznym niezbędnym do uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu oprace.pl jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z siecią Internet oraz wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
  2. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania Konta Użytkownika.
  3. Do utworzenia lub korzystania z Konta niezbędne jest posiadanie adresu  e-mail.
 4. Definicje
  Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego oprace.pl”. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu oprace.pl
  2. Usługodawca – FEU Spółka z o.o. z siedzibą Ceramiczna 1/102 20-150 Lublin NIP: 7123408819 KRS:0000865091 REGON: 387305923; kontakt z Usługodawcą pod adresem e-mail: portal@oprace.pl
  3. Serwis oprace.pl lub Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy o nazwie oprace.pl, prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi polegające na umożliwianiu zamieszczania i przeglądania ogłoszeń, dostępnych w domenie internetowej oprace.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Usługodawcy.
  4. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie o rekrutacji na określone stanowisko pracy, stażu lub innych oferowanych usług, zamieszczane w Serwisie lub sporządzone w celu chęci podjęcia pracy, stażu lub zaoferowaniu innych usług. na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  5. Subskrypcja ofert – usługa, świadczona Użytkownikowi, polegająca na cyklicznym informowaniu o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających zdefiniowanym przez Użytkownika kryteriom wyboru.
  6. Uwierzytelnienie – zewnętrzna usługa uwierzytelniająca (np. Facebook Connect), umożliwiająca założenie Konta Użytkownika i uzyskanie do niego dostępu;
  7. Pracodawca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu zaoferować pracę, lub wykonanie innej usługi, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto Użytkownika i aktywowała Ogłoszenie;
  8. Pracownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu podjąć pracę, staż, wykonać  inną usługę, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto Użytkownika w celu zaoferowania chęci podjęcia pracy lub wykonania innych usług.
  9. Użytkownik – Pracodawca lub Pracownik  korzystający z Serwisu na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą lub każda osoba korzystająca z serwisu
  10. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zarejestrowanie Konta Użytkownika.
  11. Konto Użytkownika – funkcjonalność  w Serwisie pozwalająca zapisywać dane niezbędne do wystawienia ogłoszenia oraz kontaktu z innymi użytkownikami oraz zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla danego Użytkownika, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, w którym Użytkownik może dokonywać określonych działań do zarządzania Usługami w ramach Serwisu
  12. Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność  Konta Użytkownika pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności;
  13. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, których zakres określa niniejszy Regulamin;
  14. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu;
  15. Płatne Ogłoszenia – zestaw płatnych usług  Ogłoszeń, takich jak: Promowanie na liście ogłoszeń, Promowanie na stronie głównej.
  Szczegółowy wykaz cen dla Usług odpłatnych znajdujących się w Serwisie, w tym ich rodzaje, zasady ich zakupu i korzystania określone są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn.zm.);
  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
  18. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn.zm.);
  19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  20. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
  21. Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu lub wybranych Usług;
  22. Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko, logo, nazwa firmy, zdjęcia i inne wartości  Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

III. Zawieranie i rozwiązywanie umowy
1. Umowa o świadczenie Usług dla Użytkownika zostaje zawarta w Serwisie z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego albo dokonania Uwierzytelnienia oraz zaakceptowania Regulaminu lub z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisu, które nie wymagają założenia Konta Użytkownika;
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony;
3. Przed zawarciem Umowy Usługodawca udostępnia Użytkownikowi nieodpłatnie Regulamin dostępny w Serwisie oprace.pl;
4. Użytkownik ma prawo w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Oświadczam, że odstępuję od Umowy […] z oprace.pl zgodnie z pkt III ust. 4 Regulaminu” należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: portal@oprace.pl
5. Odstąpienie w powyższym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Płatnego Ogłoszenia, tj. świadczenie w ramach tej usługi  przez Usługodawcę zostało rozpoczęte;
6. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę przez zalogowanie się na Konto Użytkownika i wybranie w ustawieniach opcji „Usuń konto” lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: email portal@oprace.pl
7. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Konta Użytkownika, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres email portal@oprace.pl ;
8. Przeglądanie ogłoszeń w ramach Serwisu, nie wymagają założenia Konta Użytkownika i są dostępne dla wszystkich odwiedzających serwis. Dodanie przez Użytkownika ogłoszenia jest wyrazem na to zgody.
9. Usługodawca może rozwiązać Umowę, jeśli Użytkownik nie przestrzega Regulaminu. O rozwiązaniu Umowy Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością poczty elektronicznej wysłaną na adres podany w Formularzu rejestracyjnym;
10. Usunięcie Konta oznacza rozwiązanie Umowy.

 1. Reklamacje
  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik może wnieść reklamację poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: portal@oprace.pl lub pocztą na adres: FEU Spółka z o.o. Ceramiczna 1/102
  20-150 Lublin w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji;
  2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i udzieli odpowiedzi, która zostanie przesłana na adres Użytkownika podany w Formularzu rejestracyjnym.
 2. Dane osobowe
  1.  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca – FEU spółka z ograniczoną działalnością, prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego pod firmą: FEU Spółka z o.o. Ceramiczna 1/102 20-150 Lublin NIP: 7123408819 REGON: 387305923 KRS: 0000865091 kontakt z Usługodawcą pod adresem e-mail: portal@oprace.pl
  2. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonania Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, na podstawie RODO oraz w celu marketingu bezpośredniego Usług Usługodawcy, a także przechowywane w celu dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Umowy, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy.
  4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Jednakże wykonanie niektórych żądań, t.j. usunięcie, wniesienie sprzeciwu, przeniesienia danych uniemożliwia wykonanie Umowy i powoduje jej rozwiązanie.
  6. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail portal@oprace.pl
  7. Usługodawca opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z RODO.
  a. Dane osobowe Użytkownika
  1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, nazwa firmy NIP i dane kontaktowe (adres e-mailowy, nr telefonu, adres zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej), adres IP, oraz inne informacje podane przez Użytkownika w jego Koncie Użytkownika
  2. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia wykonywanie Umowy.
  3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników lub osób działających  w ich imieniu,  zgodnie z postanowieniami polityki prywatności, polityki cookies i podobnych technologii.
  4. W momencie przekazania danych osobowych konkretnemu innemu Użytkownikowi,  ten Użytkownik staje się administratorem danych osobowych i od tego momentu na tym Użytkowniku  ciążą wszelkie obowiązki administratora wynikające z RODO.
  5. Dane osobowe zbierane są od Użytkownika na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem;
  6. Dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe lub płatności na rzecz Usługodawcy.
 3. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi polegające na udostępnianiu Serwisu i możliwości dodania ogłoszenia w celu poszukiwania pracy lub zaoferowania pracy.
  2. Użytkownik może dokonywać kontaktu z innym Użytkownikiem  za pomocą formularzu kontaktowego w serwisie oprace.pl lub innych form jeżeli Użytkownik podał je w Ogłoszeniu.
  3. W celu utworzenia Konta Użytkownika:  Użytkownik wypełnia Formularz rejestracyjny oprace.pl, akceptuje Regulamin i wybiera opcję „zarejestruj się”;
  4. Umowa z Użytkownikiem obejmuje:
  – możliwość umieszczania w Serwisie Ogłoszeń
  – udostępnieniu możliwości kontaktu z innymi Użytkownikami serwisu;
  – umożliwieniu dostępu do artykułów oraz informacji związanych z rynkiem pracy
  – prowadzenie aktywnego Konta Użytkownika
  – modyfikację danych osobowych przez Użytkownika;
  – przechowywanie informacji o Użytkowniku celem poszukiwania dla niego ofert pracy lub pracowników
  5. Po utworzeniu Konta Użytkownika, Użytkownik może poprzez wpisanie dobrowolnie  innych danych go spersonalizować
  6. Użytkownik może odpowiadać na konkretne Ogłoszenie innego Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na stronie serwisu z możliwością dołączenia plików
  7. Konto Użytkownika usuwa się z Serwisu, w przypadku, gdy:
  – adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym uniemożliwia kontakt z Użytkownikiem;
  – brak aktywności Użytkownika przez okres 24 miesięcy od rejestracji;
  – Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu.
  8. Użytkownik może zamówić w Serwisie osobną Usługę Subskrypcji  ofert pracy poprzez kliknięcie ikony „Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach” i podanie adresu e-mail.
  9. Usługi świadczone są na podstawie Umowy zawartej w Serwisie;
  10. Zakres Usług określa Umowa;        
  11. Usługodawca świadczy dobrowolne  usługi dodatkowe tj. Płatne Ogłoszenia.
  12. Usługi dodatkowe są płatne, chyba że Usługodawca wyraźnie ustalił inaczej lub umówiono się inaczej.
  13. Czas, przez jaki Ogłoszenie jest wyświetlane w Serwisie, jako aktualne 14 lub 30dni, od akceptacji Ogłoszenia przez Usługodawcę. Czas ten liczony jest od chwili pełnej aktywacji  Ogłoszenia
  14. W przypadku przerw w działaniu Serwisu, trwających dłużej niż 12 godzin, czas, na jaki Ogłoszenie zostało umieszczone w Serwisie, ulega odpowiedniemu przedłużeniu;
  15. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie zawiera treści bezprawne lub jego zamieszczenie narusza Umowę, Usługodawca może zablokować Ogłoszenie. Ogłoszenie zablokowane nie będzie widoczne w Serwisie.
  16. Zablokowanie Ogłoszenia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy, a w szczególności nie uprawnia do żądania odszkodowania, zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za zamieszczenie Ogłoszenia Płatnego  lub powiększenia puli niewykorzystanych przez  Użytkownika Ogłoszeń;
  17. Wprowadzenie Ogłoszenia jest jednoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika  nieodpłatnego prawa do korzystania przez Usługodawcę ze składających się na to Ogłoszenie elementów (w tym logo, treści ogłoszenia, szaty graficznej), w celu wyświetlania w Serwisie, umieszczania w publikacjach drukowanych oraz materiałach reklamowych, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat. Po upływie wskazanego okresu prawo to przysługuje na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia umowy przez Użytkownika.
  18. Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację Ogłoszenia również na innych stronach internetowych Usługodawcy oraz u współpracujących z nim partnerów.
  19. Niezwłocznie po zakończeniu poszukiwania pracodawcy lub pracownika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Ogłoszenia.

VIII. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1. Zamieszczane Ogłoszenia przez Użytkownika powinny odzwierciedlać faktyczny rzeczywisty zamiar zatrudnienia pracownika, stażysty, zlecenia usługi, wykonania dzieła lub chęci podjęcia pracy, stażu lub wykonania zlecenia innej usługi, bądź dzieła.
2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu;
3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej oferty pracy, a treść Ogłoszenia Użytkownika musi jasno i jednoznacznie określać, jakiej pracy, usługi lub dzieła dotyczy i być umieszczone w odpowiedniej kategorii i podkategorii serwisu.
4. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna.
5. Treść Ogłoszenia Użytkownika powinna w jasny sposób nawiązywać do oferowanej pracy, stażu, wykonania usługi, opisywać je dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
6. Usługodawca podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności operatorami innych serwisów internetowych;
7. Użytkownik zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Usługodawcy. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia;
8. Usługodawca chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w Załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiącą jego integralną część;
9. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu oprace.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu, interesów Usługodawcy oraz powszechnie obowiązującego prawa. Zabronione jest przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie oprace.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń  Serwisu oprace.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Usługodawcy.
10. Użytkownik komunikujący się z innymi użytkownikami przyjmuje do wiadomości, że ich konwersacje nie są prywatne a ich treść może być zbierana przez Usługodawcę.

 1. Ogłoszenia
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i co do zasady utworzenia Konta Użytkownika;
  2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna Usługodawcy służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje;
  3. Utworzenie Konta Użytkownika daje pełen dostęp do własnych Ogłoszeń  między innymi w celu ich modyfikacji oraz do korespondencji z innymi Użytkownikami. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu oprace.pl;
  4. Usługodawca na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje;
  5. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
  6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie;
  7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email do tworzenia Konta Użytkownika i zamieszczenia Ogłoszenia.
  8. Ogłoszenia emitowane w serwisie wyświetlane są w odpowiednich kategoriach chronologicznie, z zastrzeżeniem Płatnych Ogłoszeń. 
 2. Zamieszczanie i edycja ogłoszenia
  1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie oprace.pl wymaga: wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu oprace.pl, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia a następnie dokonania aktywacji bezpłatnego  Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail oraz zatwierdzeniu go przez Usługodawcę.
  Zamieszczenie płatnego ogłoszenia wymaga dokonania zapłaty za usługę co określa Załącznik 1 do Regulaminu stanowiącą jego integralną część.
  2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego akceptacji przez Usługodawcę.
  3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie 5 i w formatach określonych na stronie Serwisu;
  4. Ogłoszenie musi być zamieszczone w języku polskim
  5. W treści Ogłoszenia Użytkownik  nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Usługodawca zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.
  6. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
  7. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
  8. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
  9. Po upływie czasu, przez jaki Ogłoszenie miało być wyświetlane jako aktualne, Ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne;
  10. Ogłoszenie oznaczone, jako archiwalne, jest wyświetlane w Serwisie aż do usunięcia go przez  Użytkownika lub Usługodawcę.
  11. W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia, Użytkownik może skorzystać z dodatkowej płatnej usługi Płatne Ogłoszenia
  12. Usługodawca uprawniony jest do przyznawania Użytkownikom między innymi w ramach akcji promocyjnych, konkursów, nagród i rabatów.
 3. Zasady odpowiedzialności
  1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęć) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
  2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi  umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie oprace.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, jednak ogłoszenie staje się aktywne po zatwierdzeniu go przez Usługodawcę z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania Ogłoszeń z ofertami pracy lub chęcią jej podjęcia, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za legalność oferowanej pracy, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, w tym zdolności Użytkownika do zatrudnienia lub podjęcia pracy.
  5. Usługodawca ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: o charakterze bezprawnym oraz naruszającym dobre obyczaje, powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące dobremu imieniu lub renomie Usługodawcy lub jego partnerów, wprowadzające w błąd. Zabronione jest używanie słów wulgarnych, podawania treści niezgodnych z faktami, pomawianie, znieważanie, mowa nienawiści.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  – Brak zainteresowania skuteczność ogłoszenia w tym również przy skorzystaniu z Płatnego Ogłoszenia rozumianą jako zwiększeniem zainteresowania Ogłoszeniem
  – Szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, przede wszystkim za treści udostępniane przez Użytkownika, które to treści naruszają przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich (w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  W szczególności Usługodawca nie weryfikuje treści odpowiedzi na Ogłoszenie ani zawartości plików dołączanych w formularzu kontaktowym. W związku z tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treści i wszelkie szkody przez nie wyrządzone Użytkownikowi.
  -Upublicznienie w Serwisie swojego wizerunku przez Użytkownika
  -Utratę danych przez Użytkownika, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria) lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, w tym zawinionymi przez Użytkownika;
  – Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności bądź zaprzestania świadczenia Usług, w tym działania siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Usługodawcy niezależnych;
  – Podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych i informacji;
  – Usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera;
  – Usługodawca ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta Użytkownika jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta Użytkownika mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach  Serwisu lub w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy czy w inny sposób szkodzi Usługodawcy;
  – W sytuacji gdy Konto Użytkownika lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta Użytkownika, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Usługodawca może uzależnić korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Usługodawca zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
  7. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta Użytkownika i ich ochrony przed dostępem osób trzecich.
  8. Ze względu na specyfikę Internetu Usługodawca  nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych w Ogłoszeniach i nie przyjmuje odpowiedzialności za osoby trzecie.

XII. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
– Czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. O zaistnieniu przerw Użytkownicy będą informowani ogłoszeniem w Serwisie;
– Zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa;
2. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Serwisie swój wizerunek, tym samym wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę w okresie świadczenia Usług, zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca oświadcza, że zamieszczony przez Użytkownika wizerunek będzie wykorzystywany w celu prawidłowego wykonania Usług.
3. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie treści, stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do tego utworu. Jednocześnie, z chwilą zamieszczenia utworu w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie, ograniczonej czasowo do okresu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika licencji, zezwalającej na korzystanie z utworu na polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwera, umieszczanie w sieci Internet;
4. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani elektronicznie na adres e-mail podany przy rejestracji;
5. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy;
6. Regulamin wchodzi w życie dnia 27.07. 2020 roku.

Załącznik 1 Płatne Ogłoszenie

 1. Każdy Użytkownik Serwisu oprace.pl ma możliwość co do zasady wystawienia ogłoszenia bezpłatnie na okres 14 lub 30dni. Użytkownik chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia może skorzystać z Płatnego Ogłoszenia.
  II.  Załącznik w myśl Regulaminu, stanowiący jego integralną część i dotyczy możliwości zakupu Płatnego Ogłoszenia, takich jak:
  1.promowanie na liście ogłoszeń
  2.promowanie na stronie głównej
  III. Warunkiem zakupu Płatnego Ogłoszenia jest założenie Konta Użytkownika.
  IV. Użytkownik ma możliwość zakupu Płatnego Ogłoszenia w momencie jego publikacji lub w trakcie jego emisji.
  V. Usługodawca przyjmuje płatności za pomocą serwisu Przelewy24 świadczone przez PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
  Skorzystanie z płatności za pomocą serwisu Przelewy24  będzie wymagać nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu.
  VI. Rozpoczęcie świadczenia Płatnego Ogłoszenia następuje nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności.
  VII. Świadczenie Płatnego Ogłoszenia jest dokumentowane przez Usługodawcę Fakturą bez VAT, zgodnie z zobowiązującymi przepisami, wysłaną drogą elektroniczną na mail podany w Koncie Użytkownika.
  VIII. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia przez Użytkownika lub gdy Użytkownik dokonał edycji ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy one innej pracy, opłata za Płatne Ogłoszenie i niewykorzystany czas, nie będzie zwracana.
  IX. W razie edycji Płatnego Ogłoszenia przez Użytkownika Usługodawca jest uprawniony do jego edytowania lub w przypadku braku zgody Użytkownika do jego usunięcia, nie zwracając płatności za Płatne Ogłoszenie.
  X. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania skuteczność Płatnego Ogłoszenia rozumianą jako zwiększeniem zainteresowania Ogłoszeniem
  XI. Cennik i opis usług płatnych podany jest w zakładce cennik w stopce serwisu

Mamy nadzieję, że serwisem oprace.pl pomożemy Ci w znalezieniu wymarzonej pracy lub idealnego pracownika, któremu będziesz mógł ją zlecić.  A dzięki social mediom chcemy zarazić Was tematem pracy oraz wszystkim co się z nią wiąże czyli pieniędzmi, biznesem, motywacją do działania!
Warto starać się oprace.pl
Pozdrawiamy ekipa oprace.pl